SERVEIS / SERVICIOS

Aquest servei està orientat a informar, orientar i assessorar a totes les persones interessades, cuidadors i cuidadores, familiars, i societat en general.
Este servicio está orientado a informar, orientar y asesorar a todas las personas interesadas, cuidadores y cuidadoras, familiares, y sociedad en general.
Es pretén crear un recurs que servisca per a transmetre, la informació necessària per a fer front a aquesta malaltia, orientant i coordinant les accions pertinents.
Se pretende crear un recurso que sirva para transmitir, la información necesaria para hacer frente a esta enfermedad, orientando y coordinando las acciones pertinentes.
En l’associació es realitzen diversos tallers d’estimulació cognitiva, com poden ser: orientació a la realitat, estimulació física, psicomotricitat, musicoteràpia, llenguatge, memòria, activitats de la vida diària, reminiscència, etc.
En la asociación se realizan varios talleres de estimulación cognitiva, como pueden ser: orientación a la realidad, estimulación física, psicomotricidad, musicoterapia, lenguaje, memoria, actividades de la vida diaria, reminiscencia, etc.
L’estimulació cognitiva, engloba les actuacions dirigides a mantindre el major temps possible les capacitats cognitives preservades, així com trobar maneres de compensar els dèficits provocats pels dèficits cognitius existents.
La estimulación cognitiva, engloba las actuaciones dirigidas a mantener el mayor tiempo posible las capacidades cognitivas preservadas, así como encontrar formas de compensar los déficits provocados por los déficits cognitivos existentes.
Aquests tallers estan orientats a persones majors de 60 anys, sense deterioració cognitiva diagnosticada.
Estos talleres están orientados a personas mayores de 60 años, sin deterioro cognitivo diagnosticado.
Amb aquests tallers es busca mantindre o retardar la deterioració de les capacitats cognitives el màxim temps possible, a través de la realització d’exercicis, pràctiques i activitats concretes.
Con estos talleres se busca mantener o retrasar el deterioro de las capacidades cognitivas el máximo tiempo posible, a través de la realización de ejercicios, prácticas y actividades concretas.
Enfront de les diverses conseqüències que suposa la tasca de cuidar d’una persona diagnosticada de demència tipus Alzheimer o un altre tipus s’han posat en funcionament diferents recursos dirigit al nucli familiar i al/la cuidador/a principal.
Frente a las diversas consecuencias que supone la tarea de cuidar de una persona diagnosticada de demencia tipo Alzheimer u otro tipo se han puesto en funcionamiento diferentes recursos dirigido al núcleo familiar y al/la cuidador/a principal.
L’atenció psicològica individual, és un programa estructurat, format per diferents sessions preparades prèviament per el/la professional. Es tracten temes com la informació relacionada amb els serveis i ajudes existents i les estratègies de maneig en la cura.
La atención psicológica individual, es un programa estructurado, formado por diferentes sesiones preparadas previamente por el/la profesional. Se tratan temas como la información relacionada con los servicios y ayudas existentes y las estrategias de manejo en el cuidado.
Està format per persones que comparteixen una mateixa problemàtica, que es troben en una mateixa situació, en aquest cas per cuidadors de persones afectades amb alguna mena de demència. Se secunden i aporten experiències, intercanvien estratègies d’afrontament i busquen solucions apropiades a diferents situacions.
Está formado por personas que comparten una misma problemática, que se encuentran en una misma situación, en este caso por cuidadores de personas afectadas con algún tipo de demencia. Se apoyan y aportan experiencias, intercambian estrategias de afrontamiento y buscan soluciones apropiadas a diferentes situaciones.
És una forma de suport social que els fa relacionar-se mútuament com a iguals, sent el principal objectiu el suport emocional. Està dirigit per un/a professional, on es combina el coneixement expert i l’experiència.
Es una forma de apoyo social que los hace relacionarse mutuamente como iguales, siendo el principal objetivo el apoyo emocional. Está dirigido por uno/a profesional, donde se combina el conocimiento experto y la experiencia.
En els cursos de formació sobre la malaltia de l’Alzheimer, i un altre tipus de demències, dirigits a voluntaris, familiars i persones interessades, es proporcionen coneixements a familiars, professionals i població en general.
En los cursos de formación sobre la enfermedad de el Alzheimer, y otro tipo de demencias, dirigidos a voluntarios, familiares y personas interesadas, se proporcionan conocimientos a familiares, profesionales y población en general.
Amb aquests cursos es vol arribar a identificar situacions, emocions i sentiments, que ens permetrà entendre millor als afectats per aquesta malaltia, i millorar la manera d’entendre la relació amb els afectats.
Con estos cursos se quiere llegar a identificar situaciones, emociones y sentimientos, que nos permitirá entender mejor a los afectados por esta enfermedad, y mejorar la forma de entender la relación con los afectados.
Es realitzaran butlletins informatius sobre els actes, revistes de divulgació i altres circulars. Així que para atenció a totes les novetats que tenim preparades per a tu.
Se realizarán boletines informativos sobre los actos, revistas de divulgación y otras circulares. Así que presta atención a todas las novedades que tenemos preparadas para ti.
Des d’AFAC volem sensibilitzar a la societat mitjançant l’edició de material de difusió. Relacions amb els mitjans de comunicació.
Desde AFAC queremos sensibilizar a la sociedad mediante la edición de material de difusión. Relaciones con los medios de comunicación.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies