DES DE 2018

L’ Associació

L’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències de Catarroja (AFAC) naix en 2018 gràcies a un grup de familiars que, amb la intenció de millorar la qualitat de vida de les persones afectades per alguna  demència, així com la de les seues famílies, buscant la manera de donar-se suport mútuament.

AFAC és una associació sense ànim de lucre, de caràcter comarcal, que té per finalitat fer front a les malalties neurodegeneratives, així com donar-los visibilitat, amb el propòsit de normalitzar aquest tipus de malalties.

MARC INSTITUCIONAL

La nostra associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d’obrar per a administrar i disposar dels seus béns i complir les finalitats que es proposa. S’acull al que disposa la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació, i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l’empara del qual disposa l’article 22 de la Constitució.

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació, integrat per totes les persones associades per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

L’Associació es regeix, s’administra i es representa per l’òrgan de representació denominat Junta Directiva, format per la presidenta, la secretària, la tresorera i les 5 vocals.

   

COM COL·LABORAR AMB AFAC?

PARTICIPA!

Fes-te soci/a donatius voluntariat